Christine Hodil (USA)

Moje osobní setkání a interakce s titanovou pyramidou

Svým jasnovidectvím a jasno slyšením vnímám, jak jsou energetické kanály malé  a velké pyramidy lehce rozdílné (pozn. překladatele: malá pyramida 60×60 mm, velká pyramida 100×100 mm). Velká pyramida je mnohem komplexnější s ohledem na frekvenci a šíření energie, neboť její rozhraní je mnohem silnější. Nehledě na energetické vzory Malá pyramida nemá ve srovnání s Velkou pyramidou takovou razanci energie transformace. Velká pyramida je ve svém působení takovým „vůdcem“. Větší velikost přispívá k tomu, aby energie působila na jedince jako celek, je určena spíše zkušenějším osobnostem, které již disponují dostatkem spirituálních vjemů, aby mohli pracovat s mnohem větším nábojem propojení k zařízení. Zařízení je vlastně nevhodné slovo, neboť pyramidy totiž žijí a mají svoje vědomí. Velké pyramidy jsou touto esencí více protknuty. Jsou konstruktem reality. Lidé mohou mnohem silněji pociťovat rezonanci a mohou přijímat energii, která je jimi přenášena prostřednictvím více částí jejich těla, zejména krví a lymfou. Dovnitř se vejde více světelného toku. Naopak malá pyramida má vlastnosti jemného a citlivého působení na jedince, harmonizace blízkého prostředí, postupné duchovní inspirace apod. Může mít také charakter osobního talismanu.

Nyní si sama uvědomuji formu pyramidy a vím, že může reaktivovat vzpomínku na minulá učení (jak pozitivní, tak i oslabující), která jsou v těle ukládána skrze hypofýzu a epifýzu do buněčné paměti. Při práci s titanovou pyramidou se zapojují světelné bytosti, stejně jako jiné hvězdné bytosti. Jsou zde, aby zabezpečily klid a pochopení v nás samotných, klid s jinými i se vším životem, abychom vnitřně pochopili, jak světy existují a jak se na sebe vzájemně spoléhají. To je zákon přírody a universa, který nemůže být změněn.

Snahou a cílem každé osoby může být vnesení jednoty do sebe sama, do celé reality a do oblasti vlastní schopnosti pozvednout celkové vědomí o sobě samém, ale také o všech lidech v této době. Podporují, povzbuzují a pomáhají se projevit skrze frekvenci našeho čistého já, abychom se více ztotožnili s naším duchem.

Vzbuzují vzpomínky na procitnutí. Mnoho kultur na celém světě pyramidy v minulosti vybudovalo, aby mohly společně působit jako přenášející a stabilizující síly na současné dění. To platí i pro lidi. Upomínají nás na naše dřívější propojení s nimi a posilují zdrojové vazby, které máme jako lidská rasa. Pomáhají nám vzpomenout si na naši jednotu s veškerým životem, sloužit tomuto životu a prožít vědomí skrze alchymii ducha a hmoty.

Probouzí staré a budoucí vazby, vědomí kolem našeho původu a naší budoucnosti a naší schopnosti splynout v současném lidském životě se všemi oblastmi času a prostoru. Naším „třetím okem“ můžeme nahlédnout do hierarchie prvopočátku a znovu počátku nové éry a otevřít a nabýt enormní potenciál koncepce duchovní čistoty.

Vnímám titanovou pyramidu, která mi pomáhá uzemnit paprsek procitnutí ze světla tvořivé energie do Země. Zatímco sedím, cítím se přitahována, abych ji držela v obou svých rukách, prsty pod dvěma protilehlými stranami a svými palci na středu těchto stran. Cítím, jak její zářivá kvalita vysílá informace směrem k mým rukám a mé tělo vyrovnává svoji pravou a levou hemisféru a moje éterická šablona je posílena. Pomáhá podporovat sjednoceného, harmonizovaného, bdělého a vědomého člověka. Pociťuji to pro své tělo jako velmi uzemňující a celou jeho energetiku vnímám jako jednotný celek. Pyramida mi pomohla být více se svým duchovním nitrem. Prožívám své tělo a svého ducha jednotněji a celistvěji.

Vidím všude ve svém energetickém multidimenzionálním poli pyramidové formy Šrí Jantry, jež jsou svatou geometrií naší podstaty.

Cítím titanovou pyramidu jako živou světelnou bytost, cítím „onu živou inteligenci“, jejíž moudro je skryto ve struktuře titanové pyramidy, aby nám pomohlo k plnému procitnutí do mysteria a vznešenosti našeho jednotného JÁ.  Jsem si vědoma harmonie celého svého energetického systému, svého „světelného těla“, které spojuje mé tělo s mou duší ve všech časech a prostorech. Bez jakýchkoliv pochybností vím, že to jsem JÁ, vyšší duchovní existence.

Shrnutí informací o pyramidách:

Pyramidy jsou spojeny se zemským jádrem a mohou přinášet velkou energii a koncentrované vědomí.

Bytosti, které lidstvu předaly informace o titanových pyramidách, jsou vysoce vědomé. Tyto titanové pyramidy jsou vyráběny lidmi s nejvyššími záměry lásky, čistoty a moudrosti.

Pyramidální energie aktivuje vědění uložené v planetárních mřížkách a záznamech Akasha. Pyramidy byly uctívány, neboť skrze koncentrovanou energii se dosáhlo spirituální moudrosti a duchovní jednoty.

Mohou nám připomínat naše duchovní dědictví, kdy se v minulých časech pracovalo s pyramidami, a kdy jsme chápali, jak pyramidální energie harmonizuje tělo i ducha.

Pyramidy mění a zlepšují vnímání celých energetických struktur tím nejlepším individuálním způsobem pro každou osobu.

Zlepšují kvalitu života a mohou při vytváření vzorových předloh posílit lidi a místa a dále je rozvíjet.

Jako průvodci mohou pomoci lidem zcela procitnout do své vlastní pravdy.

Mohou identifikovat všechny stránky člověka v jemnohmotných rovinách.

Umocňují jasný pohled na pravou přirozenost člověka v podobě holografické bytosti, která žije jako člověk v tomto čase a na tomto místě na Zemi. Iniciují návrat k pravdě bytí a přirozenosti všeho života.

Mají projev síly, účelu, moci a stability a jsou připraveny pro připravené.

Každá osoba, která se rozhodne pro aktivní práci s titanovou pyramidou,  může přinést jednotu do vlastního celistvého multidimenzionálního pole, stejně tak se stává nástrojem umožňujícím pozvednout společné vědomí všech lidí na planetě Zemi v této době.

 

*Christine Hodil pochází z oblasti San Francisca v Kalifornii (USA).

Je velmi známým mistrovským intuitivním a zvukovým léčitelem, spirituálním učitelem a iniciátorem, mentorem, architektem posvátné anatomie…

Christine má schopnost jasnovidectví a jasnoslyšení. Své duchovní schopnosti uplatňuje jako improvizační tanečník, perkusionista a laskavý pedagog s téměř 40 lety zkušeností, který pomáhá lidem se rychle a radikálně obrátit ke zdraví a bohatství.

Při své práci je známá rychlostí a hloubkou transformace, kterou její klienti oceňují a oslavují!

(Bylo pro nás velkou ctí a potěšením, že jsme mohli poskytnout Christine Hodil  titanové pyramidy za účelem jejího „odborného duchovního posouzení“)