Pravidla ochrany soukromí

Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že jeho veškeré údaje, pokud jsou dle Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, chráněny jakožto údaje osobní, které předal Společnosti, včetně adresy, jsou pro rychlé a bezchybné zpracování uloženy v databázi Společnosti. Zpracování poskytnutých dat probíhá v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Odběratel registrací do e-shopu společnosti či provedením objednávky uděluje souhlas Společnosti s využitím veškerých předaných údajů Odběratele ke zpracování za účelem realizace objednávky, a dále k marketingovým účelům Společnosti, a to zejména k nabízení služeb a produktů Společnosti, zasílání informací o činnosti Společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Odběratel je oprávněn kdykoliv Společnosti písemně oznámit, že s použitím svých kontaktních údajů Společností dle těchto Podmínek nesouhlasí, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti prostřednictvím doporučené pošty nebo elektronicky na e-mail info@titanovepyramidy.org. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (doručovatele zboží a další, se kterými bude Odběratel obeznámen).

Odběratel bere na vědomí, že souhlas ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je dobrovolný a může být vzat kdykoli zpět resp. může Společnosti sdělit svůj nesouhlas s určitým zpracováním osobních údajů. V takovém případě však může být negativně ovlivněna realizace objednávky. Odběratel má právo na úpravu osobních a kontaktních údajů v databázi Společnosti, a to elektronicky zasláním e-mailu. Pokud Odběratel zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení.